hírek

Az Erdők Világnapja alkalmából nyereményjátékot szervezünk!

Játékszabályzat

„Erdők Világnapja!” elnevezésű játék játékszabályzat és adatvédelmi nyilatkozat

1. A játék szervezője 

Az „Erdők Világnapja” elnevezésű játék (a továbbiakban „Játék”) szervezője az "Andreas STIHL Kft." (székhely: 2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4.) a továbbiakban: „Szervező”, Facebook nyereményjátékot szervez.

A Szervező megbízottja a Játék lebonyolítására: Clair&Curtis Communication Kft., (székhely: 1025 Budapest, Szemlőhegy u. 36. B lhz. fsz. 1.), a továbbiakban: „Lebonyolító”.

2. A Játékban részt vevő személyek 

A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki

- magyar állampolgárságú,

- Magyarországon lakcímkártyával igazolható állandó lakhellyel rendelkezik

- 18. életévét betöltötte

- cselekvőképességében nem korlátozott vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott, mely esetben törvényes képviselője írásbeli hozzájárulásával vehet részt

(továbbiakban: Játékos).

A Játékban a Szervező és Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatot és az Játékszabályzatba foglalt adatkezelési tájékoztatót.

3. A Játék időtartama:

A Játék 2022.03.21. 17:00 és 2022.03.22. 23:59 között tart.

Az adott játéknapok idején kívül történt hozzászólások nem vesznek részt a Játékban.

A Játék lezárásának időpontja az a nap, melyen a nyeremény átadásra kerül, vagy a nyeremény átadása bármely okból meghiúsul, de legkésőbb a sorsolás napjától számított 50 nap.

4. A játék menete

A Játékban való részvételhez a Játékosoknak követniük kell a Szervező Facebook oldalát (https://www.facebook.com/stihlkft), valamint a fent meghatározott időtartamban, a nyereményjáték posztjához kell megírnia a posztban feltett kérdésre válaszát, miszerint: melyik évben jelölte ki az ENSZ március 21-ét az Erdők Világnapjának. A Szervező más részvételi módot nem fogad el.

Egy játékos csak egy hozzászólással vehet részt a versenyben. Több hozzászólás esetén a Játékos az első hozzászólásával kerül be a sorsolásba.

5. Nyeremények, azok kisorsolása:

A sorsolás időpontja: 2022. március 23. 12:00 óra.

A sorsolás helyszíne: Clair and Curtis Communication Kft., 1024 Budapest, Retek u. 21-27.

Nyeremény: 1 db fekete STIHL termosz

A nyeremény azon játékosok közül kerül kisorsolásra, akik a saját Facebook profiljukról a játék felhívás poszt alá a játék ideje alatt kommentben válaszolnak a feltett kérdésre.

A nyeremények egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal kerülnek kisorsolásra.

A nyertesek sorsolása a Játék lezárultát követően, 2022. március 23., 12:00 órakor kerül kisorsolásra.

A nyertes kisorsolásával egyidejűleg a Lebonyolító 1 fő tartaléknyertest sorsol.

6. Nyeremények átvételével kapcsolatos tudnivalók:

A Lebonyolító a sorsolást követően Facebook komment formájában, a 2022.március 23-i, 12:00-kor lezajló sorsolást követően, de legkésőbb 3 munkanapon belül értesíti a nyertest az adott felhívás posztja alatt és bekéri a nyeremény átadásához szükséges adatokat (továbbiakban: Értesítés). Az Értesítést követően a Játékosnak 3 naptári napon belül el kell küldenie a bekért adatokat (név, cím) Facebook-on privát üzenetben.

A Játékos tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén a személyes adatainak megküldésével a személyes adatainak Szervező és Lebonyolító általi – jelen játékszabályzatban foglaltak szerinti – kezeléséhez hozzájárul, azaz az adatok megküldése hozzájáruláson alapuló adatkezelésnek minősül.

A jelen szabályzatnak mindenben megfelelő nyertes nyereménye a megadott postacímre kerül postázásra. A nyeremény postázása egy alkalommal történik, amennyiben elégtelen a cím, vagy nem kerül átvételre bármely okból a nyeremény, az további alkalommal, ismételten nem kerül postázásra.

A Lebonyolító a nyertes által megadott adatok alapján (név, postacím, irányítószám) postázza a nyereményeket.

A nyereményt kizárólag magyarországi címre tudjuk eljuttatni!

A Szervező kizárja a Játékost, illetve megtagadja a nyeremény átadását:

 • amennyiben a nyertes által megadott személyes adatok pontatlanok, vagy nem valósak
 • amennyiben a nyertes nem felel meg a részvételi feltételeknek
 • amennyiben a nyertesről kiderül, hogy a nyereményjáték szellemével ellentétes magatartást tanúsít (különösen, de nem kizárólagosan: csalás, hamisítás, egy játékos neve alatt több felhasználói profil létrehozásával való pályázás)
 • ha a játékos feltöltött képe vagy hozzászólása sértő, obszcén, a közerkölcsöt sértő, politikai tartalmú
 • ha az Értesítésre vagy bármilyen más írásbeli megkeresésére a Játékos 3 naptári napon belül nem válaszol;
 • ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook komment vagy üzenet formájában a kapcsolatot
 • ha a Játékos Facebook profilja a Játék lezárulta előtt törlésre kerül
 • ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni
 • ha a Játékos a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulását nem adja meg, vagy a Nyeremény átadását megelőzően visszavonja;
 • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

Amennyiben a nyertes nem veszi át a nyereményét az általa megadott postacímen, úgy a nyeremény nem válik átadhatóvá az erre nyitva álló, jelen szabályzatban meghatározott határidőn belül, úgy a nyertes játékos elesik a nyeremény átvételének lehetőségétől. A Szervező a kizárásról szóló értesítéssel szemben a reklamáció lehetőségét kizárja.

Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül a nyereményt nem veszi át, vagy a nyertes a Játékból kizárásra került, illetve a nyeremény neki felróható okból nem volt átadható az erre nyitva álló, jelen szabályzatban meghatározott határidőn belül, a Szervező a tartaléknyertest lépteti elő, és értesíti a fentieknek megfelelően. A tartaléknyertes részére a nyeremény postázásra kerül. A nyeremény egy alkalommal kerül postázásra, amennyiben a nyertes nem veszi át bármely okból nyereményét úgy azt még egyszer a Szervező nem postázza.

A nyeremény készpénzre nem beváltható, annak cseréje nem lehetséges.

A nyeremény másra át nem ruházható, a meghatalmazott útján történő átvétel nem minősül átruházásnak. A nyereményekhez adóvonzata a Szervezőt terheli.

Korlátozottan cselekvőképes nyertes Játékos esetén a nyeremény átvételére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a játékszabályzatban foglalt feltételeknek.

7. Egyéb rendelkezések

Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot bármikor visszavonja, valamint, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. Ebben az esetben a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/stihlkft),, nyilvánosságra kerül a szükséges tájékoztatás.

Szervező kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a jelen Játék szervezésével összefüggő jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartja.

A nyereményjátékot az Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a Szervező és a Lebonyolító számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.

A Facebook adatkezeléséért Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget, a Facebook adatkezelésére Szervező és Lebonyolító nem rendelkezik befolyással, a Facebook saját adatkezelési szabályzata alapján történik, melyet a Játékos a részvétellel tudomásul vesz.

A Játék jelen Játékszabályzata a Szervező weboldalán (https://www.stihlnemzedekek.hu)  megtalálható a Játék teljes időtartama alatt.

8. Az adatkezelés 

Tekintettel arra, hogy Szervező és Lebonyolító a Játékosokkal és a nyertesekkel szemben az adatkezelés célját és eszközeit közösen határozzák meg, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. EU számú rendelet (un. általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR rendelet) 26. cikke szerinti közös adatkezelőknek minősülnek.

A Szervező és a Lebonyolító a nyereményjátékban való részvétel esetén megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli:

8.1. 

Az adatkezelő1 adatai

Cégnév: Andreas Stihl Kft.

Székhely: 2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4.

Cégjegyzékszám: 13 09 091209

Képviselője: Bakon Gábor

Képviselő elérhetőségei: info@stihl.hu

 

Az adatkezelő2 adatai

Cégnév: Clair & Curtis Communication Tanácsadó Kft.

Székhely: 1025 Budapest, Szemlőhegy u. 36. B lhz. fsz. 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-882705,

Képviselője: Simon-Tábori Éva Magdolna

Képviselő elérhetőségei: info@clairandcurtis.com

8.2. Az adatkezelés jogalapja 

Az Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja). Az adatszolgáltatás önkéntes, és előfeltétele a nyeremény átadásának.

Nyertesek esetén az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja). Az adatkezelési kötelezettség a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján áll fenn.

8.3. Az adatkezelés célja 

A Játék lebonyolítása (bejegyzések ellenőrzése, sorsolás, nyeremények átadása, adókérdések rendezése).

8.4. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a nyeremény postázását követő 5. napig, a tartalékléknyertesek személyes adatai a nyeremény átadásáig, a nyertesek személyes adatai, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig, kerülnek tárolásra és kezelésre. A fenti időtartamok letelte után a személyes adatok az adatkezelők nyilvántartásából automatikusan törlésre kerülnek.

8.5. Az Érintettek köre

A Játékban részt vevő természetes személyek.

8.6. Az érintett személyes adatok kategóriái 

Az Adatkezelők kizárólag olyan adatokat kezelnek, amelyek a fenti célok elérése érdekében elengedhetetlenek. Ennek megfelelően az Adatkezelők a következő adatokat kezelhetik:

 1. név;
 2. e-mail cím;
 3. postázási cím

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az Érintett nem veheti át a nyereményt.

8.7. Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatalra és/vagy profilalkotásra a megadott adatok alapján nem kerül sor.

8.8. Az érintett jogai

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával a Szervezőnél.

Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az Érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az Adatkezelő1 (Szervező) adatvedelem@stihl.hu e-mail címre vagy az Adatkezelő1 H-2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4. szám alatti postacímére vagy az Adatkezelő2 (Lebonyolító) info@clairandcurtis.com email címre vagy az Adatkezelő2 1024 Budapest, Retek utca 21-27. alatti postacímére küldheti meg írásban.

Az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelők a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelők nem tesznek intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelők a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítják. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhatnak fel, vagy megtagadhatják a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelők minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelők tájékoztatják e címzettekről.

Az Adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátják. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelők az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatnak fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőknél a fent megadott elérhetőségeken.

Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az adatkezelő székhelye szerinti törvényszéken vagy az Érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszéken, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) előtt.

Adatkezelők szavatolják, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Kötelezettséget vállalnak arra, hogy az adatkezelés során a személyes adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védik, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a jelen Játékszabályzatban leírtakon kívüli célból történő nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Játékosok személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben kezelik.

Az Érintett bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremények átadása előtt kérelmezi.

8.9. A személyes adatok címzettjei: a Lebonyolító.

8.10. Adatkezelők tájékoztatják Érdekelteket, hogy a közöttük létrejött megállapodásban meghatározottak szerint az Érintettek fent írt jogainak gyakorlásával, az Érintettek tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségeik kapcsán Adatkezelő1 köteles eljárni és ezen kötelezettség teljesítésért az Adatkezelő1-et teljes felelősség terheli.

Adatkezelők tájékoztatják az Érdekelteket, hogy a Szervező a jelen Játékszabályzatban megjelölt Facebook oldal tulajdonosa, valamint a személyes adatok megadására szolgáló privát Facebook cím tulajdonosa és kezelője, a Lebonyolító a Játékkal kapcsolatos minden tevékenység kezelője, így Facebook oldal kezelője, a kapcsolattartás bonyolítója.

A fentiekre tekintettel Adatkezelők tájékoztatják Érdekelteket, hogy érintetti jogaikat bármelyik Adatkezelővel szemben érvényesíthetik, annak eredménye a másik Adatkezelőre is kihatással lesz.

Szervező mindenkor hatályos, részletes adatkezelési szabályzata elérhető a https://www.stihl.hu/Impresszum.aspx?tab=1#dataprivacy webhelyen, illetve kérés esetén arról másolat kérhető.

Lebonyolító mindenkor hatályos, részletes adatkezelési szabályzata elérhető a https://clairandcurtis.com/wp-content/uploads/2021/11/Clairandcurtis_kapcsolatfelveteli_A4.pdf webhelyen, illetve kérés esetén arról másolat kérhető.

 

Budapest, 2022. 03. 21.

 

2022.05.30