hírek

A STIHL-lel most csak nyerhet!

Vásároljon STIHL gépet bármely STIHL szakkereskedésben, és nyerjen Volkswagen Amarok tesztvezetést! Az akció részleteit kérjük, alaposan olvassa végig az alábbi Játékszabályzatban!

A kép illusztráció!

 

FIGYELEM!

A koronavírus-járvány miatt az első sorsolás helyszíne a Clair and Curtis Kft., 1024 Budapest, Retek utca 21-27. cím helyett a Dr. Varga Krisztina Közjegyzői Irodája, 1027 Budapest, Csalogány u. 21. I/3. címen kerül megtartásra.

A koronavírus-járvány miatt a második sorsolás helyszíne a Clair and Curtis Kft., 1024 Budapest, Retek utca 21-27. cím helyett a Dr. Varga Krisztina Közjegyzői Irodája, 1027 Budapest, Csalogány u. 21. I/3. címen kerül megtartásra.

 

Játék és adatkezelési szabályzat: „A STIHL-lel csak nyerhet!” promóció

1.     A Játék elnevezése, szervezője

A „STIHL-lel csak nyerhet!“ elnevezésű játék (a továbbiakban „Játék”) szervezője az Andreas Stihl Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4.) a továbbiakban: „Szervező“. 

A Szervező megbízottja a Játék lebonyolítására: Clair&Curtis Communication Kft. (székhely: 1024 Budapest, Retek u. 21-27. mfsz.), a továbbiakban: „Lebonyolító”. 

2.     A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki 

 • magyar állampolgárságú, 
 • Magyarországon lakcímkártyával igazolható állandó lakhellyel rendelkezik 
 • 18. életévét betöltötte
 • rendelkezik „B” kategóriás, minimum két éves érvényes jogosítvánnyal (továbbiakban: Játékos). 

A Játékban a Szervező és Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatot és a Szervező személyes adatkezelésre vonatkozó tájékoztatóját (mely a Játékszabályzatban is elérhető). 

3.     A Játék időtartama

A Játék 2020. szeptember 1. – 2020. október 31. között tart. A Játék időtartamát megelőzően és követően történt termékregisztrációk nem vesznek részt a Játékban.

4.     A Játékban résztvevő termékek

A Játékban bármely, a Játék jelen játékszabályzat 3. pontban meghatározott időtartama alatt, a https://preg.stihl.com/ oldalon, érvényes termékregisztrációt megadó Játékos vesz részt. A termékregisztráció során csak érvényes sorozatszámmal (mely a megvásárolt termékről leolvasható) rendelkező STIHL gép regisztrálható.

5.     A Játékban való részvétel menete

A Játékban az alábbi módon lehet részt venni: 

Amennyiben bárki legalább 1 (egy) darab, az Andreas Stihl Kft. által bármely hivatalos magyaroroszági STIHL szakkereskedésben (https://www.stihl.hu/szakkereskedo_keresese_STIHL.aspx) forgalmazott STIHL gépet vásárol, majd regisztrálja azt a https://preg.stihl.com/ termékregisztráció oldalon a garancia és az egyéb jogosultságok érvényesítése érdekében, jogosulttá válik – amennyiben a részvételi feltételeknek megfelel - a jelen Játékban történő részvételre is.

A termékregisztráció során meg kell adni a megvásárolt STIHL gép sorozatszámát, a vásárlás időpontját (ami maximum 30 nappal előzheti meg a regisztrációt), annak a hivatalos STIHL szakkereskedésnek a nevét, ahol a terméket megvásárolta, továbbá magánvásárló esetén a megszólítás, vezetéknév, keresztnév, ország, irányítószám, város, utca, házszám, e-mail cím, születésnap; üzleti vásárló esetén a cégnév, adószám, megszólítás, vezetéknév, keresztnév, ország, irányítószám, város, utca, házszám, e-mail cím, születésnap adatokat. 

Amennyiben a terméket regisztráló a jelen Játékban is részt kíván venni Játékosként a „Részt veszek a nyereményjátékban és elfogadom a játékszabályzatot” és az „Elfogadom a STIHL Csoport személyes adatok védelmével kapcsolatos feltételeit” checkboxokat is ki kell pipálnia. Játékosként üzleti vásárló esetén a megjelölt magánszemély vesz részt a Játékban. 

A termékregisztráció sikeres, ha a regisztráció végén „Köszönjük a termék regisztrációját!” üzenet jelenik meg a böngészőben, valamint a regisztráció során a megadott e-mail címre megérkezik a visszaigazolás. 

A sikeres termékregisztráció alapját képező dokumentumot (a vásárlás bizonylatát), valamint a visszaigazoló e-mailt meg kell őrizni, mert a nyertes nyereményre való jogosultságát ez igazolja. A bizonylat akkor alkalmas a vásárlás és egyben a nyereményre való jogosultság bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a regisztráció dátuma az akciós időtartamban történt, és hogy a regisztráció tárgya a 4. pont alatti termék volt.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak termékregisztrációjukat illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Időnként előfordulhat, hogy valamely okból a beérkező termékregisztrációkat a Szervező szervere nem tudja fogadni. Ez esetben válaszüzenet jelenik meg a regisztráció megkísérlését követően. A regisztrációt egy későbbi időpontban meg kell ismételni. A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerverhiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetekért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybevett internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az internetszolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani. 
A Szervező nem vállal felelősséget a regisztráció során téves vagy valótlan adatok megadásáért.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat, illetve azon regisztrációkat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek, a Játékból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett regisztrációt azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. A regisztráció illetve a Játékos kizárása miatt a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

A gép sorozatszáma egy regisztrációra jogosít. Egy Játékos több termékregisztrációt is elvégezhet a Játék időtartama alatt, azonban ez esetben csak az utolsó termékregisztráció vesz részt a Játékban.

A Játék időtartama alatt beérkezett összes érvényes, a részvételi feltételeknek megfelelő termékregisztráció részt vesz a Játékban.

6.     Nyeremények

Nyeremény: 2 db 2 hetes Volkswagen Amarok tesztvezetés

A 2 hetes Volkswagen Amarok tesztvezetés időtartama: hétfő délután 14 órától, két héttel később hétfő reggel 9 óráig tart, azzal, hogy a pontos dátum a nyertessel kerül egyeztetésre.

A Volkswagen Amarok tesztvezetést a Porsche Hungaria Kft. biztosítja.

A nyertes köteles betartani a Porsche Hungaria Kft. által előírt – a jelen Játékszabályzat 8. pontjában rögzített - használati feltételeket a tesztvezetés során.

7.     Sorsolás és a nyertes értesítése:

A 2 db 2 hetes Volkswagen Amarok tesztvezetés sorsolása az alábbi időpontokban, a véletlenség elvén alapuló gépi sorsolással történik. 

Az első sorsolás időpontja: 2020. október 5. 13.00 óra, helyszíne: Clair and Curtis Kft., 1024 Budapest, Retek utca 21-27. 

A második sorsolás időpontja: 2020. november 5. 13.00 óra., helyszíne: Clair and Curtis Kft., 1024 Budapest, Retek utca 21-27. 

Közjegyző jelenlétében történő gépi sorsolás útján alkalmanként 1 db nyertes és 2 db pótnyertes kerül kisorsolásra.  

Az október 5-ei sorsoláson a 2020. szeptember 1-30. között, míg a november 5-ei sorsoláson a 2020. október 1. - október 31. között érvényesen megadott termékregisztrációk vesznek részt.

Szervező a Nyertest a sorsolás napját követő 3 (három) munkanapon belül értesíti a regisztráció során megadott e-mailen két alkalommal, a nyeremény (tesztvezetés) feltételeinek közlésével.

A nyertes az e-mailben kapott értesítést követően köteles eljuttatni a termékregisztrációt igazoló e-mait és a vásárlást igazoló bizonylat másolatát és „B” kategóriás – minimum 2 éves - érvényes jogosítványának másolatát, valamint köteles megadni pontos lakcímét az értesítését követő 10 napon belül az info@clairandcurtis.com e-mail címére. Más beküldési módot a Lebonyolító nem fogad el. 

A termékregisztrációt igazoló e-mail beérkezését követően a Szervező ellenőrzi a regisztráció érvényes fennállását, valamint lebonyolító a beküldött adatok alapján ellenőrzi, hogy a Játékos megfelel-e a jelen Játékszabályzat feltételeinek. A nyertes által a termékregisztrációban megadott és e-mailen megküldött termékregisztrációt igazoló bizonylatban szereplő adatoknak egyeznie kell. Amennyiben nem egyeznek az adatok, úgy a termékregisztráció érvénytelen, a Nyertes kizárásra kerül.

Amennyiben a Nyertes nem felel meg jelen Játékszabályzatban foglalt részvételi feltételeknek, a Játékból kizárásra kerül. 

Amennyiben a Nyertes a vásárlást igazoló bizonylatot és a termékregisztrációt igazoló emailt nem őrizte meg, és nem küldi vissza, vagy a nyereményre való jogosultságát vásárlást igazoló bizonylattal és a regisztrációt igazoló emaillel egyéb okból nem tudja igazolni, vagy a bizonylatot és a termékregisztrációt igazoló emailt 10 napon belül nem küldi vissza, a Játékból kizárásra kerül.

Bármilyen módon hamisított vagy manipulált bizonylatok vagy visszaigazoló emailek érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban, a beküldő Nyertes kizárásra kerül. A Játékban részt vevő bizonylat és termékregisztráció érvényességével kapcsolatban a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a bizonylat tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. 

Amennyiben a Nyertes jelzi, hogy a tesztvezetés feltételeit nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül.

Amennyiben a Nyertes a fenti okokból nem kerül kizárásra, a Lebonyolító tájékoztatja a nyeremény átadásának helyszínéről és időpontjáról. 

A nyeremény átadásának helyszíne a Nyertessel előre egyeztetett autó szakkereskedés, ahol a tesztvezetésre igénybe veheti a gépjárművet. A nyeremény átadása csak személyesen a Nyertes részére történhet. 

Szervező kizárja a Játékból a Nyertest, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a termékregisztrációkor megadott illetve a válaszemailben beküldött személyes adatok nem valósak, tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

-  nyertes a fentiek szerint a Játékból kizárásra került

-  ha a Lebonyolító a sorsolást követően a termékregisztráció során megadott e-mail címen kétszeri próbálkozás ellenére sem éri el a nyertest (nem válaszol vagy hibás az email cím)

-  ha a nyertes termékregisztrációjának érvénytelensége a sorsolást követően bizonyosodik be.

Amennyiben az első pótnyertes is kizárásra kerül és nem válik a nyeremény jogosultjává, helyébe a 2. pótnyertes lép. A pótnyertesek értesítésére is a nyertesre vonatkozó fenti szabályok vonatkoznak.

A Nyertes kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a Nyertes értesítését követő 20 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, a nyeremény átadása meghiúsultnak tekintendő, mely körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül, a megadott időpontban tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, nem módosítható, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. 

A nyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.

A nyereményt átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyereményt biztosító Porsche Hungária Kft-vel szemben érvényesítheti. 

Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért. 

Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, járvány stb.), amelyek nem függnek a Szervező akaratától és közvetlenül akadályozzák a Szervezőt a nyeremények átadásában. Amennyiben a Szervezőnek illetve a nyeremény felajánlójának (Porsche Hungária Kft.) nem felróható okból (vis maior) nem tudják teljesíteni a jelen játékszabályzatban előírtak szerinti határidőben a nyeremény átadását, a határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama a 180 (száznyolcvan) napot meghaladja a Szervező jogosult a Játékszabályzatot visszavonni, és a nyeremény átadását megtagadni. 

Szervező rögzíti, hogy– tekintettel arra, hogy a jelen Játékszabályzat kihirdetése napján nem látható előre, hogy a COVID-19 koronavírus miatt ismételt veszélyhelyzet alakul-e ki és az meddig marad fenn, illetve milyen hatásai lesznek – a koronavírushoz és a veszélyhelyzethez kapcsolódó és/vagy abból fakadó okok miatti esetleges határidő módosulást is vis maior-nak kell tekinteni.

8. A nyeremény használatával kapcsolatos kikötések:

A nyertes a nyereményre vonatkozóan tudomásul veszi az alábbi feltételeket és elfogadja, hogy a tesztvezetés időtartama alatt a gépjármű csak a KRESZ szabályainak maximális betartásával használható. 

Amennyiben a tesztvezetés időtartama alatt a nyertes szabálysértést követ el, annak anyagi vonzatát ő állja és arról haladéktalanul értesíteni köteles a Porsche Hungária Kft-t. (tilosban parkolás, gyorshajtás stb.)

A gépjárműben dohányozni és étkezni szigorúan tilos.

Az autót csak a nyertes, 18 életévét betöltött, cselekvőképes, magyar állampolgársággal rendelkező, (magyar jogosítvány), természetes személy vezetheti. Minimum 2 éves érvényes jogosítvánnyal kell rendelkeznie.

Az alábbi költségek a nyertest terhelik: üzemanyag, autópálya matricák, parkolási díjak, esetleges büntetések díja.

Minden, a tesztidőszak alatt keletkezett kárért a nyertes felel. Az autón Casco biztosítás van, aminek önrészét (100.000,- forint) károkozás esetén a nyertes fizeti. Amennyiben a károkozás a nyertes hibájából történik, a kárt a szakkereskedés részére megfizetni tartozik. Bárminemű károkozás, baleset esetén nyertes köteles helyszíni szemlét kérni a területileg illetékes szervektől. Ez igaz az abroncsokban, felniken keletkezett sérülésekre is.

A nyeremény tesztautóval a nyertes kizárólag Magyarország államhatárain belül közlekedhet, az országhatárt nem lépheti át.

A nyertes a tesztidőszak alatt köteles betartani Magyarország közlekedési szabályait (KRESZ) és a közúti közlekedést bármilyen egyéb módon korlátozó jogszabályait, törvényi rendelkezéseit, az ezek megszegéséből, figyelmen kívül hagyásából származó bárminemű fizetési kötelezettség a nyertest terheli.

A közlekedési szabályok megsértése, és/vagy káresemény esetén a nyertes köteles az illetékes hatóságok értesítését követően –amennyiben erre szükség van –értesíteni a Porsche Hungaria Kft-t.

A tesztautót a nyertes körültekintően, a Porsche Hungaria Kft. által biztosított előírásokat követve üzemeltetheti.

Bárminemű hibajelenség észlelése esetén a nyertes köteles a tesztjárművet azonnal leállítani és értesíteni a Porsche Hungaria Kft-t.

A tesztautó bárminemű sérülése esetén, amennyiben bizonyítást nyer a nyertes vétkessége és/vagy szándékossága, kötelezett a tesztautó CASCO biztosítás önrészének megfizetésére, és amennyiben személyi sérülés történik, a bírósági ítéletben meghatározott kártérítés, jóvátétel megfizetésére.

A tesztjárművet – annak vezetését - a nyertes harmadik személy számára nem adathatja át, annak üzemeltetésétát át nem ruházhatja.

Amennyiben a nyertes alkalmatlan, vagy akadályozott a tesztautó rendeltetésszerű üzemeltetésében, köteles értesíteni a Porsche Hungaria Kft-t, majd gondoskodni az autó biztonságos helyre történő szállításáról.

A nyertes a tesztautón módosítást, vagy egyéb, az autó bárminemű megbontását eredményező beavatkozást nem végezhet. Ide értve a rendeltetésszerű használatból eredő fogyó-és kopóalkatrészek cseréjét (pl.: izzócsere). Kivéve defekt, vagy gumiabroncs hibából eredő gumiabroncs cserét.

A tesztautóval nem végezhető más gépjármű, vagy vontatmány vontatása, vagy más gépjármű indítására tett feladat és/vagy kezdeményezés (pl.: bikázás, behúzás).

Amennyiben a tesztautó mozgásképtelenné válik, annak beindítására tett bárminemű próbálkozás szigorúan tilos. A nyertes minden ilyen esetben köteles értesíteni a Porsche Hungaria Kft-t.

A nyertes a tesztautóval, üzleti és/vagy kereskedelmi tevékenységet nem végezhet.

A felsorolt tényállások szándékos, vagy egyéb módon történő figyelmen kívül hagyása esetén a Porsche Hungaria Kft. a tesztidőszakot előzetes felszólítás és/vagy értesítés nélkül megszakíthatja, szüneteltetheti, vagy véglegesen felfüggesztheti. A nyertes a tesztautóban keletkezett kár megtérítésére kötelezhető, függetlenül annak okától.

Amennyiben a nyertes a kártérítés megfizetését nem teljesíti, a Porsche Hungaria Kft-t a fennálló követelését jogi úton érvényesítheti.

9. Adózási kérdések: 

A nyeremény adóvonzatait a Szervező viseli.

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor. 

10. Adatkezelés: 

10.1.    A megadott adatok kezelője a Szervező és a STIHL Vertriebszentrale AG &Co KG ( a továbbiakban Stihl Disztribúciós Központ ) és az Andreas STIHL AG&Co. KG. ( a továbbiakban STIHL Központi Iroda ) mint adatkezelők, a STIHL termékek regisztrációjával és a jelen játékszabályzattal összefüggő adatkezelés tekintetében közös adatkezelőknek minősülnek, mivel az adatkezelés eszközeit és célját közösen határozzák meg. A jelen szabályzatban Lebonyolítóként megjelölt vállalkozás adatfeldolgozóként működik közre. 

A Játékban történő részvételhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és elfogadják a jelen játékszabályzatot és az adatvédelmi tájékoztatót, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 

 1. nyertesség esetén a www.stihl.hu és www.stihlnemzedekek.hu oldalakon vagy erről nyíló aloldalon, illetve a Szervező Facebook és Instagram oldalán nevüket és – külön hozzájárulásuk alapján - a nyereményátadásról készült felvételeket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
 2. megadott személyes adataikat Adatkezelők a jelen Játék lebonyolítása (beküldött bizonylatok, termékregisztráció ellenőrzése, sorsolás, nyeremények kiosztása, adókérdések rendezése) érdekében az említett célokhoz kötötten rögzítse, kezelje és felhasználja hozzájárulásuk visszavonásáig, de legfeljebb a második sorsolást követő 5. napig, a pótnyertesek esetén a nyeremény átadásának napjáig, valamint a nyereményeket átvevő Nyertesek megadott személyes adatait, illetve a nyeremények kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a nyeremény átadásának napjától számított 8 évig, megőrizze, majd ezt követően törölje. Nyertesek esetén az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőkre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja);
 3. megadott személyes adataikat az Adatkezelők az általuk adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsák: Clair&Curtis Communication Kft., 1024 Budapest, Retek u. 21-27.

10.2. A Játék kapcsán megvalósuló adatkezelés tekintetében Adatkezelők az alábbiakban tájékoztatják a résztvevőket:

I. Az adatkezelők adatai

Adatkezelő1:

 • Cégnév: STIHL Vertriebszentrale AG &Co KG 
 • Székhely: Robert-Bosch Strasse 13.64807, Dieburg, Németország

Adatkezelő2:

 • Andreas STIHL AG &Co. KG 
 • Székhely: Badstarsse 115. 71336, Waiblingen, Németország

Adatkezelő3:

 • Andreas Stihl Kft.
 • Székhely:2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4.;

Adatvédelmi tisztviselő: Szabó Kata, elérhetősége: adatvedelem@stihl.hu

II. Az adatkezelés jogalapja 

Az Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja). Az adatszolgáltatás önkéntes, és előfeltétele a nyeremény átadásának. 

Nyertesek esetén az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja). Az adatkezelési kötelezettség a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján áll fenn.

III. Az adatkezelés célja

A Játék lebonyolítása (termékregisztráció és a bizonylatok ellenőrzése, sorsolás, nyeremények kiosztása, adókérdések rendezése).

IV. Az érintettek köre

A Játékban a termékregisztrációt elvégző természetes személyek illetve vállalkozások esetében azok megjelölt kapcsolattartói.

V. Az érintett személyes adatok kategóriái 

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat kezel, amelyek a fenti célok elérése érdekében elengedhetetlenek. Ennek megfelelően az Adatkezelő a következő adatokat kezelheti:

Természetes személy esetén: a) név; b) e-mail cím; c) ország d) irányítószám, e) város, f) utca
g) házszám h) születésnap

Vállalkozás esetén: a) kapcsolattartó neve b) e-mail címe c) ország d) irányítószám, e) város, f) utca
g) házszám h) születésnap

Nyertes esetén: a) lakcím b) születési hely idő, d) anyja neve e) jogosítvány száma, lejárta, kategóriája, állampolgársága

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az Érintett nem vehet részt a Játékban, illetve a nyertes kizárásra kerül.

VI. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a Sorsolást követő 5. napig, a pótnyertesek személyes adatai a nyeremény átadásáig, a Nyertesek személyes adatai, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig, kerülnek tárolásra és kezelésre. A fenti időtartamok letelte után a személyes adatok az adatkezelők nyilvántartásából automatikusan törlésre kerülnek.

VII. Személyes adatok továbbítása harmadik fél részére

Adatkezelők a nyertes(ek) fentiekben megjelölt személyes adatait továbbítják a nyeremény (tesztvezetés) átvétele, lebonyolítása érdekében a nyereményt felajánló Porsche Hungária Kft-nek. A továbbított személyes adatok, valamint tesztvezetéshez kapcsolódóan bekérésre kerülő további személyes adatok tekintetében a Porsche Hungaria Kft. önálló adatkezelőjeként fog eljárni. A Porsche Hungaria Kft. által folytatott adatkezeléssel kapcsolatban a nyertes(ek) a Porsche Hungaria Kft-től részletes tájékoztatást kapnak a tesztvezetés megkezdése előtt. 

VIII. Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatalra és/vagy profilalkotásra a megadott adatok alapján nem kerül sor.

IX. Az érintett jogai

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőknél.

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az Érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozzák az adatkezelést.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az Adatkezelők adatvedelem@stihl.hu e-mail címre vagy az Adatkezelő3 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4. postacímére küldheti meg írásban. 

Az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelők a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelők nem tesznek intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelők a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítják. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátják. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelők az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatnak fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőknél a fent megadott elérhetőségeken vagy az Adatkezelők adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a adatvedelem@stihl.hu címen.

Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az adatkezelők székhelye szerinti törvényszéken vagy az Érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszéken, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) előtt.

X. Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatalra és/vagy profilalkotásra a megadott adatok alapján nem kerül sor.

10.3. Adatkezelők szavatolják, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás során a személyes adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védik, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a jelen Játékszabályzatban leírtakon kívüli célból történő nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Játékosok személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben kezelik. 

Az Érintett bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremények átadása előtt kérelmezi.

10.4. Adatkezelők tájékoztatják Érdekelteket, hogy a közöttük létrejött megállapodásban meghatározottak szerint az Érintettek fent írt jogainak gyakorlásával, az Érintettek tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségeik kapcsán Adatkezelő3. köteles eljárni és ezen kötelezettség teljesítésért az Adatkezelő3-at teljes felelősség terheli.

Adatkezelők tájékoztatják Érdekelteket, hogy érintetti jogaikat bármelyik Adatkezelővel szemben érvényesíthetik, annak eredménye a másik Adatkezelőre is kihatással lesz.

Az Adatkezelők részletes Adatkezelési szabályzata elérhető a https://preg.stihl.com/adatvedelem honlapon.

11. Vegyes rendelkezések

A Játékról szóló információk megtalálhatók a www.stihlnemzedekek.hu weboldalon. A jelen játékszabályzat elérhető a www.stihlnemzedekek.hu/szabalyzat honlapon.

A résztvevők a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is, az info@clairandcurtis.com ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.

Budapest, 2020.08.31.

 

Andreas Stihl Kft.        
Szervező